Kompletní pravidla

Pravidla soutěže „Stavte hlavou“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „Stavte hlavou“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže; v případě rozporu textu těchto úplných pravidel s jejich zkrácenou formou (např. na propagačních materiálech), mají přednost tato úplná pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků.

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „pořadatel“).

II. Doba a místo konání soutěže

 1. Soutěž se uskuteční v roce 2019, konkrétně v období 1. 4. 2019 – 30. 11. 2019 včetně, přičemž do soutěže se počítají materiály (účtenky/faktury) zakoupené již od 1. 3. 2019 pro Stavebníky viz III. těchto pravidel až do skončení soutěže, tj. do 30. 11. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“).

 2. Soutěž se koná na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese stavtehlavou.cz (dále jen „soutěžní web“).

III. Účastníci soutěže

(dále též společně jako „účastníci soutěže“).

 1. Soutěž je určena nepodnikajícím fyzickým osobám, tj. koncovým zákazníkům a spotřebitelům, kteří příslušné výrobky či materiál nakupují pro své soukromé účely a nikoli pro podnikatelské účely (dále též „stavebníci“).

 1. Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyloučeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel je oprávněn si kdykoliv v průběhu soutěže i kdykoliv po jejím skončení vyžádat od účastníka soutěže doklady či jinak dle vlastní potřeby zkontrolovat, že příslušný účastník soutěže jedná v souladu s pravidly této soutěže, poskytuje v jejím rámci výhradně správné a pravdivé údaje apod.; účastník soutěže je povinen poskytnout pořadateli při uvedené kontrole veškerou potřebnou součinnost, jinak může být ze soutěže vyřazen, a to i se zpětným účinkem.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).

IV. Zapojení do soutěže

 1. Podmínkou zapojení každého účastníka do soutěže je, že se v termínu od 1. 4. 2019 - 30. 11. 2019 zaregistruje nebo odešle soutěžní formulář na soutěžním webu s výjimkou účasti v dílčích soutěžích pořádaných pořadatelem na jím vytvořených Facebook stránkách SikaCZ, kde registrace na soutěžním webu není podmínkou.

 2. Registrace vyžaduje řádné a pravdivé vyplnění registračního formuláře – název/jméno, adresa sídla/bydliště a další kontaktní údaje. Pro úspěšnou registraci je rovněž zapotřebí, aby účastník soutěže potvrdil registraci způsobem specifikovaným v aktivačním e-mailu, který mu bude doručen na zadanou e-mailovou adresu. Každému účastníkovi soutěže bude pořadatelem vytvořen soutěžní účet, a to pro celou dobu trvání soutěže. Souhlasem s Pravidly soutěže koncoví zákazníci prohlašují a potvrzují, že přihlašovaná stavba je jejich nebo že získal povolení od vlastníka stavby k její registraci a uplatnění v soutěži.

V. Podmínky a průběh soutěže

1. Stavebníci mají možnost:

 • zúčastnit se buď jen soutěže spojené s registrací jejich soutěžního díla (postup registrace uveden v odst. 3 tohoto článku),

 • případě účasti v soutěži spojené s registrací soutěžního díla dle předchozího bodu mohou dále využít možnosti účastnit se také dílčích soutěží pořádaných pořadatelem na jím vytvořených Facebook stránkách SikaCZ kde konkrétní podmínky a princip každé soutěže bude uveden vždy ke každé takové dílčí soutěži zvlášť pomocí facebookového příspěvku zveřejněného pořadatelem.

2. Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že koncoví zákazníci se mohou dílčí soutěže uveřejněné na Facebook stránkách dle druhého bodu odst. 1 tohoto článku účastnit bez předchozí registrace na soutěžním webu. Předchozí registrace na soutěžním webu pořadatele však zvyšuje šanci koncového zákazníka na výhru v dílčí facebookové soutěži, jíž se zúčastní.

3. Soutěž spojená s registrací soutěžního díla

3. 1. Prostřednictvím vytvořeného soutěžního účtu stavebník uvede na soutěžní web obecné informace k přihlašované stavbě rodinného domu nebo bytu a souvisejících objektů jako garáž, bazén, plot atd. (obecné informace o stavbě – název stavby, popis/příběh průběhu stavby, velikost v m2, kolik má podlaží apod., fotografie stavby, adresa stavby, číslo pozemku z katastru nemovitostí nebo adresa, kontaktní údaje koncového zákazníka či jiného vlastníka, pokud má od něj souhlas k registraci stavby do soutěže, účtenky/faktury za nákup předmětného spotřebovaného materiálu atd.). Fotografie s místy a oblastmi aplikovaného materiálu a k tomu množství, finanční hodnotu a účtenky/faktury za tento stavební materiál stavebník přidává na svůj soutěžní profil v průběhu celého konání soutěže, tedy od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019. Podmínkou registrace stavby do soutěže je použití stavebního materiálu značek SIKA, KVK, Schönox nebo Parabit zakoupený v prodejnách, jejichž kompletní seznam je uveden na soutěžním webu pořadatele,, který musí být na stavbu aplikován v období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 (dále jen „soutěžní dílo“).

3. 2. Předmětný stavební materiál použitý na soutěžním díle musí být stavebníkem použit alespoň v jedné z následujících oblastech: základy, střecha, fasáda, stěny, stropy, podlahy. Stavebník na svém profilu uvede vždy množství použitého materiálu, identifikaci prostor/oblasti použití, jeho finanční hodnotu a č. příslušného dokladu prokazující úhradu příslušného materiálu. (dále jen „místo/oblast aplikace“).

3. 3. Stavební materiál použitý na soutěžním díle musí být v době vylosování výherců, tj. nejpozději ke dni 2. 12. 2019 včetně, již zabudovaný v přihlášené stavbě. Nákup stavebního materiálu je potřeba doložit příslušnými doklady/fakturami, které stavebník uvádí při registraci stavby.

3. 4. Základní obsahová specifikace soutěžního díla – předmětem soutěžního díla je stavba (novostavba/rekonstrukce) rodinného domu nebo bytu a souvisejících objektů jako garáž, bazén, plot apod., na kterou stavebník aplikoval stavební materiál vyráběný ve výrobních závodech SIKA, KVK, Schönox nebo Parabit, který byl nakoupen a na stavbu aplikován v období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019, a která obsahuje max. 2 bytové jednotky a max. 500m2 podlahové plochy.

3. 5. Technická specifikace parametrů digitálního souboru zachycujícího soutěžní dílo – digitální fotografie ve formátu JPG do velikosti 5MB / soubor a maximální rozměry 3072*2304px.

3. 6. V případě, že soutěžní dílo řádně specifikované a vložené na soutěžní web splňuje formální i obsahové požadavky stanovené těmito Pravidly soutěže (srov. dále zejména odst. 6.  tohoto článku), bude zveřejněno na soutěžním webu od okamžiku registrace účastníka soutěže do vyhlášení výherce, které proběhne dne 9. 12. 2019.

3. 7. Každý stavebník je oprávněn na svůj soutěžní účet v rámci soutěžního webu nahrát pouze jednu (1) stavbu. Stavebník je oprávněn v době konání soutěže doplňovat k přihlášené stavbě použitý stavební materiál, a to jednorázově i opakovaně s informací o prostorách/oblasti aplikace použitého materiálu. Ke každému takovému doplnění stavebník přidá informaci o množství použitého materiálu, identifikaci prostor/oblasti použití, fotografie, popis a č. dokladu o nákupu použitého materiálu.

4. Určení výherce soutěže spojené s registrací soutěžního díla

4. 1. Výherci se určí losováním ze všech přihlášených stavebníků soutěže spojené s registrací soutěžního díla. Losování potenciálního výherce proběhne bezprostředně po skončení doby konání soutěže.

4. 2. Na základě vylosování potenciálního výherce dle předchozího odstavce pořadatel soutěže potenciálního výherce kontaktuje prostřednictvím zadaných kontaktních informací a zkontroluje, zda přihlášené soutěžní dílo splňuje veškeré podmínky a předepsané náležitosti dle pravidel soutěže. V případě, kdy potenciální výherce nesplňuje některou podmínku soutěže, je mu tato skutečnost oznámena a losování potenciálního výherce dle odst. 4. 1. těchto podmínek se opakuje až do okamžiku určení výherce, který podmínky určené těmito pravidly soutěže zcela splňuje. Řádný výherce je kontaktován nejen za účelem kontroly jím přihlášeného díla, ale též za účelem dohody o dalších podrobnostech předání/realizace výhry.

4. 3. Výherci budou vyhlášeni dne 9. 12. 2019 na soutěžním webu a posléze i v dalších pořadatelem zvolených komunikačních kanálech (včetně stránek pořadatele na sociálních sítích).

4. 4. Vítězná místa budou navštívena zaměstnancem společnosti Sika, který provede kontrolu použitého materiálu. Pokud v průběhu kontroly dojde ke zjištění, že některý materiál nebyl spotřebován/použit, nebude jeho hodnota předmětem výhry. Pokud spotřebované množství materiálu bude významně převyšovat obvyklou spotřebu pro daný typ aplikace, bude výherci v rámci výhry uznána pouze obvyklá spotřeba dle typu konstrukce a aplikace daného materiálu. Ve zbývající části nároku na výhru je výhra výherce nedotčena.

5. Výhra v soutěži spojené s registrací soutěžního díla

5. 1. Výhry v soutěži spojené s registrací soutěžního díla pro koncové zákazníky jsou následující ceny:

 1. První cena: voucher ve výši 20 000 Kč + 100 % hodnoty použitého materiálu,
 2. Druhá cena: voucher ve výši 20 000 Kč + 50 % hodnoty použitého materiálu,
 3. Třetí cena: voucher ve výši 20 000 Kč + 25 % hodnoty použitého materiálu,

přičemž maximální výše každé výhry je 1 000 000 Kč včetně DPH. Výherní voucher je určen na nákup jakéhokoliv zboží v daných prodejních místech s časovým omezením do 30.04.2020 (není podmíněn nákupem produktů značek Sika).

Registrovaní stavebníci, kteří nahrají soutěžní stavbu, obdrží dárek formou balíčku pracovního nářadí, oblečení a tmelu.

5. 2. Každý stavebník účastnící se soutěže spojené s registrací soutěžního díla může v rámci této soutěže získat pouze jednu (1) výhru.

5. 3. Každý stavebník účastnící se soutěže spojené s registrací soutěžního díla souhlasí s tím, že stane-li se výhercem v soutěži, pak může být jeho jméno uvedeno pořadatelem bezplatně ve spojení s touto soutěží a firmou pořadatele bez omezení doby, území, množství užití a způsobu užití (šíření).

6. Soutěžní díla

6. 1. Nahráním soutěžního díla na soutěžní web stavebník potvrzuje a odpovídá za to, že poskytnutím a následným užitím soutěžního díla v souladu s těmito pravidly nejsou porušena práva třetích osob, např. práva osob případně zobrazených v souvislosti se zaznamenáním soutěžních děl (tj. práva osobnostní), případná práva majitelů v soutěži použitých věcí atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních děl si musí stavebník vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost s tím, že jejich odesláním stvrzuje, že souhlasy má vypořádány. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím/užitím soutěžních děl jsou porušena práva třetích osob, je stavebník za takové porušení plně odpovědný a pořadatel je oprávněn takového koncového zákazníka ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost koncového zákazníka k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám.

6. 2. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit ze soutěže koncového zákazníka, který se účastní soutěže prostřednictvím soutěžního díla, jehož obsah či forma je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy pořadatele a s ním spolupracujících subjektů.

6. 3. Zasláním soutěžního díla do soutěže stavebník uděluje pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto soutěžních děl v médiích, a to bezplatně v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít. Pořadatel je oprávněn, nikoliv však povinen uvádět v souvislosti s užíváním soutěžního díla jméno a další identifikační údaje autora.

VI. Ostatní ustanovení

V této soutěži jsou shromažďovány a dále zpracovávány osobní údaje o účastnících soutěže nebo o třetích osobách ve smyslu příslušných právních předpisů, a to hlavně kontaktní údaje účastníka soutěže v podobě jména, příjmení, IČ, adresa dodání ceny, telefonního čísla a e-mailové adresy. Správcem osobních údajů o účastnících soutěže je pořadatel soutěže, společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073. Zpracovatelem osobních údajů o účastnících soutěže je společnost       Proficio Marketing s.r.o. se sídlem Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 01749315. Příjemcem osobních údajů o účastnících soutěže mohou být společnosti, které do soutěže poskytují výhry a ceny z důvodu doručení ceny výherci. Seznam potenciálních příjemců osobních údajů o účastnících soutěže je k dispozici na soutěžním webu pořadatele. Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník soutěže v rámci registrace na soutěžním webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy. V případě zájmu o zrušení registrace musí účastník soutěže kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese: soutez@stavtehlavou.cz.Na e-mailové adrese uvedené v předešlé větě, může rovněž účastník soutěže sdělit pořadateli jakékoliv námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. Orgánem dohlížejícím na zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník soutěže podat odpovídající stížnost.

Pravidla jsou platná od 1. 4. 2019